Microsoft Access Club >SampleFile >インデックス >このページ


KeyCode定数:SampleFileHelp


KeyCode定数 の一覧表です。

 
定数 整数 解説 備考
vbKeyLButton 1 マウスの左ボタン 引数 Shift
vbKeyRButton 2 マウスの右ボタン 引数 Shift
vbKeyCancel 3 Cancel Key
vbKeyMButton 4 マウスの中央ボタン 引数 Shift
vbKeyBack 8 BackSpace Key
vbKeyTab 9 Tab Key
vbKeyClear 12 Clear Key
vbKeyReturn 13 Enter Key
vbKeyShift 16 Shift Key
vbKeyControl 17 Ctrl Key
vbKeyMenu 18 Menu Key
vbKeyPause 19 Pause Key
vbKeyCapital 20 CapsLock Key
vbKeyEscape 27 Esc Key
vbKeySpace 32 Space Key
vbKeyPageUp 33 PageUp Key
vbKeyPageDown 34 PageDown Key
vbKeyEnd 35 End Key
vbKeyHome 36 Home Key
vbKeyLeft 37 Key
vbKeyUp 38 Key
vbKeyRight 39 Key
vbKeyDown 40 Key
vbKeySelect 41 Select Key
vbKeyPrint 42 PrintScreen Key
vbKeyExecute 43 Execute Key
vbKeySnapshot 44 Snapshot Key
vbKeyInsert 45 Ins Key
vbKeyDelete 46 Del Key
vbKeyHelp 47 Help Key
vbKeyNumlock 144 NumLock Key
vbKeyA 65 A A
vbKeyB 66 B B
vbKeyC 67 C C
vbKeyD 68 D D
vbKeyE 69 E E
vbKeyF 70 F F
vbKeyG 71 G G
vbKeyH 72 H H
vbKeyI 73 I I
vbKeyJ 74 J J
vbKeyK 75 K K
vbKeyL 76 L L
vbKeyM 77 M M
vbKeyN 78 N N
vbKeyO 79 O O
vbKeyP 8 P P
vbKeyQ 81 Q Q
vbKeyR 82 R R
vbKeyS 83 S S
vbKeyT 84 T T
vbKeyU 85 U U
vbKeyV 86 V V
vbKeyW 87 W W
vbKeyX 88 X X
vbKeyY 89 Y Y
vbKeyZ 90 Z Z
vbKey0 0 0 0
vbKey1 1 1 1
vbKey2 2 2 2
vbKey3 3 3 3
vbKey4 4 4 4
vbKey5 5 5 5
vbKey6 6 6 6
vbKey7 7 7 7
vbKey8 8 8 8
vbKey9 9 9 9
vbKeyNumpad0 96 0 Key
vbKeyNumpad1 97 1 Key
vbKeyNumpad2 98 2 Key
vbKeyNumpad3 99 3 Key
vbKeyNumpad4 100 4 Key
vbKeyNumpad5 101 5 Key
vbKeyNumpad6 102 6 Key
vbKeyNumpad7 103 7 Key
vbKeyNumpad8 104 8 Key
vbKeyNumpad9 105 9 Key
vbKeyMultiply 106 乗算記号 *
vbKeyAdd 107 プラス記号 +
vbKeySeparator 108 Enter Key
vbKeySubtract 109 マイナス記号 -
vbKeyDecimal 110 小数点 .
vbKeyDivide 111 除算記号 /
vbKeyF1 112 F1 Key
vbKeyF2 113 F2 Key
vbKeyF3 114 F3 Key
vbKeyF4 115 F4 Key
vbKeyF5 116 F5 Key
vbKeyF6 117 F6 Key
vbKeyF7 118 F7 Key
vbKeyF8 119 F8 Key
vbKeyF9 120 F9 Key
vbKeyF10 121 F10 Key
vbKeyF11 122 F11 Key
vbKeyF12 123 F12 Key
vbKeyF13 124 F13 Key
vbKeyF14 125 F14 Key
vbKeyF15 126 F15 Key
vbKeyF16 127 F16 Key

 

ページの先頭へ

前ページへ戻る


KeyCode定数


 

-Microsoft Access Club-